Zásady ochrany osobních údajů

Obecné ustanovení

Na základě Vašeho souhlasu je společnost T.E.O. Consulting s.r.o. oprávněna v postavení správce dle  nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovávat Vaše osobní údaje vyplněné v tomto formuláři společně s dalšími údaji získanými od Vás v  souvislosti se zasíláním jednotlivých zpráv. Jedná se především o souhrn odeslaných zpráv, záznamy o jejich doručení/otevření a další informace, které nám umožní, abychom mohli zasílání zpráv neustále vylepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám a preferencím.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj souhlas dle předchozího odstavce můžete kdykoli odvolat, a to  jednoduše a bezplatně a při zaslání každé jednotlivé zprávy. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování realizovaného před jeho odvoláním. Pozdějším odvoláním souhlasu není dotčeno ani zpracování osobních údajů prováděné správcem na základě jiného právního základu, kterým je v tomto případě oprávněný zájem správce spočívající ve schopnosti prokázat oprávněnost předchozího zasílání zpráv a zpracování osobních údajů v případě kontroly ze strany dozorového úřadu. Osobní údaje budou zpracovávány na základě souhlasu až do jeho odvolání uživatelem a v omezeném rozsahu maximálně 5 let po jeho odvolání za účelem ochrany oprávněného zájmu.

Pro zpracování Vašich údajů můžeme v určité míře využívat pečlivě vybrané dodavatele specializovaných zejména IT služeb, kteří na základě příslušných smluv zpracovávají osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny. V souvislosti s výše uvedeným zpracováním nemáme v  úmyslu předávat Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. Jestliže by však Vaše osobní údaje měly být v nezbytném rozsahu předány do třetí země, u  které Evropská komise nevydala rozhodnutí, že zajišťuje náležitou úroveň ochrany osobních údajů, přijmeme v takovém případě vhodné záruky k zajištění takové dostatečné úrovně ochrany, zejména prostřednictvím standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí.

V souvislosti s výše popsaným zpracováním osobních údajů máte práva blíže stanovená GDPR, a to  konkrétně právo na přístup k osobním údajům, jejich změnu, opravu, doplnění a také právo na přenesení svých osobních údajů. Dále máte také právo uplatnit námitku proti zpracování a případně požadovat i výmaz osobních údajů za  podmínek stanovených GDPR.
Svá práva můžete kdykoli uplatnit písemně na adrese správce, a to i prostřednictvím emailu zaslaného na adresu (doplnit). Kdykoli se také můžete obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost T.E.O. Consulting, s.r.o., Nademlejnská 1086/12, 198 00 Praha 9, IČ 28746171, zapsaná v Obchodním rejstříku Spisová značka C 250931, vedeném u Městského soudu v Praze. (dále jen: „správce“).

2.Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Nademlejnská 1086/12, 198 00 Praha 9
 • e-mail: info@atopikonline.cz
 • telefon: 724 600 717

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší registrace:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší registrace na informačním portálu AtopikOnline.cz a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšný vstup k edukačním materiálům (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vstup k jednotlivým modulům, bez poskytnutí osobních údajů není možné ze strany správce plnit edukaci,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. .

IV. Doba uchovávání údajů

1.Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • zajišťující marketingové služby

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel služby Ecomail,
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VI. Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Subjekt uděluje souhlas svým svobodným rozhodnutím a aktivní činností – například stiskem tlačítka „Začít s odběrem” u možnosti přihlášení k odběru novinek, apod., čímž subjekt dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro stanovený účel.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Cookies:

 1. Správce osobních údajů T.E.O. Consulting, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek;
 • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.
 1. Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů.

Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Cookies pro přizpůsobení a cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu 5 let. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 1. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@atopikonline.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 2. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 3. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 4. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., sídlem, Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00;
 • Poskytovatelem služby Facebook Business Manager, provozovaný společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025
 1. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
 • služba Google Analytics vyhodnocuje návštěvnost webových stránek;
 • služba Google Adwords, Sklik a Facebook Business Manager je využívá pro cílení reklamy na konkrétního uživatele a zpětné oslovování formou remarketingu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2020